Lo ngại từ nhận diện khuôn mặt trong định danh công dân tại Singapore

08:19, 03/11/2020