Chính thức triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

03:49 pm, 07/04/2021

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là mô hình phổ biến trong đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Với các tiêu chí phổ quát toàn diện, Giải thưởng chất lượng đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng như một công cụ quan trọng để xác định các cơ hội cải tiến, hướng đến sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Giải thưởng giúp các tổ chức, doanh nghiệp hướng tới sự tuyệt hảo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ bằng việc tiếp cận chất lượng theo một hệ thống các giá trị cốt lõi sau: Tầm nhìn của lãnh đạo; Định hướng vào khách hàng; Nâng cao kiến thức của tổ chức và cá nhân; Nâng cao giá trị của các bên có quyền lợi liên quan; Sự linh hoạt, nhạy bén; Chú trọng vào tương lai; Quản lý để đổi mới; Quản lý dựa trên sự kiện; Trách nhiệm xã hội; Chú trọng vào kết quả và tạo ra giá trị; Mục đích quản lý theo hệ thống.

Năm nay, giải thưởng chính thức được khởi động, để tham dự Tổ chức, doanh nghiệp tham dự phải đáp ứng điều kiện sau: là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 được trao cho 19 doanh nghiệp.

Việc đăng ký tham dự và đánh giá, xét chọn trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia căn cứ vào 4 loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự sau:

a) Sản xuất lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

b) Sản xuất vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

c) Dịch vụ lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

d) Dịch vụ vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

Tiêu chí bao gồm:

1) Vai trò của lãnh đạo (120 điểm);

2) Hoạch định chiến lược (85 điểm);

3) Định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm);

4) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm);

5) Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm);

6) Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm);

7) Kết quả hoạt động (450 điểm).

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố) nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự GTCLQG tại Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành.

Hồ sơ bao gồm: Bản đăng ký tham dự GTCLQG; Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan); Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

Cơ cấu giải thưởng:

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Được trao tặng cho các tổ chức, doanhnghiệp đạt từ 600 điểm trở lên.

- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: Được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệpđạt từ 800 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Giấy chứng nhận. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen (số lượng tối đa 20 doanh nghiệp).

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia trong 02 năm gần nhất được xem xét, lựa chọn đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).

Phương pháp đánh giá giải thưởngHoạt động đánh giá do các chuyên gia đánh giá và nhóm chuyên gia đánh giáthực hiện và được chia thành các giai đoạn sau:

- Đánh giá trên hồ sơ: Do chuyên gia đánh giá thực hiện một cách độc lập trên cơ sở xem xét hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Đánh giá tại chỗ: Do trưởng nhóm đánh giá cùng với chuyên gia đánh giá thực hiện theo yêu cầu của Hội đồng giải thưởng tương ứng và được tiến hành tại tổ chức, doanh nghiệp.

Hội đồng giải thưởng các cấp

Quá trình tuyển chọn GTCLQG được tiến hành theo 2 cấp Hội đồng giải thưởng:

- Hội đồng sơ tuyển: Bao gồm Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố; Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành do các bộ, ngành thành lập, có sự thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng sơ tuyển tiến hành tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG, xem xét, đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng GTCLQG.

- Hội đồng quốc gia: Do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hội đồng quốc gia tiến hành xem xét, thẩm định các tổ chức, doanh nghiệp và đềnghị Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2021

Trước đấy, nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá phục vụ cho hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) thời gian tới, từ ngày 03-17/3/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Bình Định và TP Hà Nội, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức 03 Khoá đào tạo Chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho các Hội đồng sơ tuyển các tỉnh/thành phố trong cả nước. Đã có trên 100 đại diện cho các Hội đồng Sơ tuyển (HĐST), doanh nghiệp và chuyên gia đánh giá GTCLQG từ 30 tỉnh/thành phố tham dự các khóa đào tạo trên.

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Minh Thùy 

Bình luận của bạn về bài viết...