Lào Cai thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công

Hữu Ích 09:24 pm, 19/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai. Theo đó, dự kiến quý 2 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ được khai trương đi vào hoạt động.

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả TTHC cấp tỉnh tại một nơi duy nhất

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai được thành lập với mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử. Ngay khi Trung tâm đi vào hoạt động, tỉnh Lào Cai thực hiện thí điểm một số ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn và đơn vị cung cấp dịch vụ cử cán bộ ra Trung tâm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Cục thi hành án dân sự, Bưu điện tỉnh, Điện lực, Công ty cổ phần cấp nước.

Với phương châm “Lấy người dân, tổ chức làm trung tâm; Lấy sự hài lòng làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ”, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh là nơi cung cấp thông tin, dịch vụ về các TTHC, các TTHC sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế khâu trung gian và hướng tới thực hiện “05 tại chỗ”: Tiếp nhận- Thẩm định- Phê duyệt- Đóng dấu -Trả kết quả TTHC tại một nơi duy nhất. Các tổ chức, cá nhân chỉ đến một nơi duy nhất để giải quyết các TTHC cấp tỉnh, không phải liên hệ, đến nhiều cơ quan chuyên môn để thực hiện TTHC có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công gắn với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh

Trung tâm dịch vụ hành chính công được xây dựng và vận hành, gắn với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh.  Các lĩnh vực giao dịch tại Trung tâm sẽ được công khai, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai và niêm yết trực tiếp tại Trung tâm, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu về các thủ tục hành chính, phí, lệ phí tiến tới giao dịch trên môi trường mạng.

Việc hình thành Trung tâm Hành chính công là điều kiện thuận lợi tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của sở, ban, ngành và đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường minh bạch của các cơ quan, đơn vị; giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức của người dân và các tổ chức.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực của quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ, tăng hiệu quả làm việc, liên thông về TTHC; tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện thủ tục đúng nghĩa liên thông một cửa điện tử.

Đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai

Trung tâm Phục vụ hành chính công được thành lập thể hiện quyết tâm trong đổi mới, cải cách của tỉnh Lào Cai trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từng bước cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Để đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động của Trung tâm hành chính công, tỉnh Lào Cai đã triển khai quyết liệt hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thành lập Trung tâm.

Hiện nay, 100% TTHC được công bố đã được đăng tải  trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia, giúp người dân có thể theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC. Phần lớn các đơn vị đã ứng dụng CNTT vào giải quyết tại Bộ phận 1 cửa giúp cho quá trình xử lý hồ sơ TTHC được công khai, minh bạch. Trong đó chú trọng phát triển dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Tính đến hết năm 2019, đã có 845/2.055 (đạt 41,36%) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh đạt 42%. Triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử đến 100% cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; tích hợp ứng dụng ký số lên hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh và tổ chức đăng ký, cấp phát đầy đủ chữ ký số cho 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ cho việc ký số, gửi, nhận văn bản điện tử và ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công thông suốt với mạng truyền dẫn cáp quang đã kết nối và cung cấp dịch vụ đến 9/9 huyện, thành phố, 164/164 xã, phường, thị trấn. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối, sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thu Hương-Sở TTTT Lào Cai