Sự kiện trải nghiệm sản phẩm HTC U12 plus. Ngày 5/7/2018, tại TP.HCM.