Trọng tâm chỉ đạo điều hành chuyển đổi số y tế năm 2021

03:31 pm, 21/01/2021

Ngày 19/01/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Quyết định số 371/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

10 sự kiện y tế và phòng chống dịch Việt Nam năm 2020 được Bộ Y tế công bố, công nghệ thông tin đóng góp 2 sự kiện, một là triển khai Đề án "Khám chữa bệnh từ xa", kết nối 1000 điểm trong 45 ngày, hai là Bộ Y tế được đánh giá là điểm sáng trong chuyển đổi số quốc gia. Tiếp nối kết quả đạt được, Bộ Y tế đặt trọng tâm chỉ đạo điều hành chuyển đổi số y tế năm 2021 sẽ là: Triển khai quyết liệt chuyển đổi số ngành y tế, duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tháng 3 năm 2021 triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cấp phép ngành dược, an toàn thực phẩm. Tháng 7 năm 2021 triển khai khám chữa bệnh ngoại trú không dùng bệnh án giấy, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến trên toàn quốc. Đẩy mạnh triển khai Bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS), thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hình thành cơ sở dữ liệu y tế quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế giao chủ trì: Tiếp tục triển khai thực hiện: Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025 phù hợp kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 và triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

1- Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh: Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; Xây dựng hệ thống theo dõi, cảnh báo dịch bệnh; Phát triển các ứng dụng cung cấp tri thức phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; các thông tin về cơ sở y tế, bác sĩ, dịch vụ y tế trên môi trường web, di động kết nối với hệ tri thức Việt số hóa; Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh, dược phẩm.

2- Xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh: Triển khai cải cách hành chính tại khoa khám bệnh, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến; Triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy, không sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

3- Xây dựng hệ thống quản trị y tế thông minh: Triển khai, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành điện tử, hiện đại hóa cải cách hành chính; tiếp tục hoàn thiện xây dựng, kết nối các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, hệ thống Hải quan một cửa của Bộ Y tế. Hoàn thiện xây dựng và triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử trên toàn quốc.

4- Phát triển hạ tầng kỹ thuật ngành y tế: Phát triển trung tâm dữ liệu y tế quốc gia. Xây dựng trung tâm dữ liệu gen (ADN) người Việt Nam. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cơ quan Bộ Y tế.

Theo ehealth.gov.vn

Bình luận của bạn về bài viết...