Các tiêu chí dự án KH và CN thuộc Chương trình công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2

09:03, 12/02/2024

Thông tư 25/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành quy định các công nghệ được nghiên cứu phát triển trong dự án khoa học và công nghệ (KH và CN) phải thuộc danh mục công nghệ cao được Chính phủ ưu tiên đầu tư.

Các quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2024. Các dự án phải có tính mới, có khả năng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật đạt tiêu chuẩn khu vực hoặc quốc tế; được kiểm định tại đơn vị độc lập có chức năng và năng lực kiểm định; tuân thủ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; dự án có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.

Thông tư cũng quy định kết quả của dự án khoa học công nghệ phải đáp ứng một trong các điều kiện về bảo đảm cho việc phát triển công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trong từng giai đoạn, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao. Hoặc dự án có ý nghĩa quyết định đến việc tạo ra sản phẩm chủ lực của các ngành kinh tế; tạo ra dịch vụ công nghệ cao công ích, hình thành doanh nghiệp công nghệ cao trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học.

Các đối tượng được ưu tiên là các tổ chức chủ trì đang triển khai dự án đầu tư thuộc lĩnh vực có liên quan đến dự án KH và CN đã được cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc đã được triển khai trong khu công nghệ cao (đối với dự án đầu tư cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao), khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đối với dự án đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, cung ứng dịch vụ công nghệ cao).

Theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 99 danh mục các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, gồm có: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT); Công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; Công nghệ chuỗi khối (Blockchain); Công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên, điện toán sương mù; Công nghệ lượng tử,…

Theo Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay

(https://vnautomate.net/cac-tieu-chi-du-an-kh-va-cn-thuoc-chuong-trinh-cong-nghe-cao-co-hieu-luc-tu-ngay-15-thang-2.html)