Hội thảo: Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức

15:15, 16/05/2023

Ngày 16/5, tại Yên Bái, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh) cùng Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”.

Chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long; PGS.TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn; PGS.TS Phạm Minh Sơn – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ảnh: Dangcongsan.vn.

Phát biểu tại Hội thảo, GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; đồng thời phát huy tốt vai trò trong tham gia giám sát, phát hiện và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phản văn hóa, đạo đức trong Đảng của cán bộ, đảng viên.

GS,TS. Lê Văn Lợi đề nghị các nhà khoa học tiếp tục thảo luận làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức; làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, truyền thông trong tình hình hiện nay; phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; cung cấp thêm những luận cứ khoa học, xác đáng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, nhiều báo cáo, tham luận và trao đổi đã đi sâu phân tích, nhìn nhận, đánh giá khách quan thực trạng việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền chính trị, góp phần xây dựng Đảng về đạo đức thời gian vừa qua; phân tích, làm rõ những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như phát huy vai trò và những ưu thế của báo chí, truyền thông đóng góp vào công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Đặc biệt, các tham luận đã mạnh dạn nêu những dự báo, những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến việc quản lý và phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong bối cảnh mới, nhất là những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của truyền thông xã hội; những bức xúc của nhân dân và dư luận xã hội về những tham nhũng, tiêu cực, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Nhiều ý kiến đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp hữu ích trong việc quản lý, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý báo chí, truyền thông; xây dựng đội ngũ nhà báo, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông không chỉ có chuyên môn, trình độ giỏi mà còn phải kiên định lập trường, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Báo chí, truyền thông là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc và nhân loại, nhằm xây dựng những chuẩn mực ứng xử tiến bộ trong Đảng và toàn xã hội.

Thành Nam (T/h)