Tạo điều kiện thuận lợi để "Tăng năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"

09:26, 15/08/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 trên phạm vi cả nước.

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân - Ảnh 1.

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật.

Đề án nhằm xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật. Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền cấp tỉnh; các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp trong việc hỗ trợ người dân tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật.

Đề án cũng yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao; bố trí kinh phí cho các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội,... phát huy vai trò của các tổ chức này trong hỗ trợ, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

PV(T/h)