Phát hiện gói thư viện độc hại đánh cắp thông tin Python
Các nhà nghiên cứu tại công ty bảo mật Phylum mới đây đã phát hiện một gói thư viện Python độc hại trong kho lưu trữ PyPI (Python Package Index - Chỉ mục gói Python), sử dụng Unicode như một kỹ thuật che giấu để tránh bị phát hiện đánh cắp thông tin đăng nhập từ các thiết bị bị xâm nhập.