Bắc Giang: Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0

04:35 pm, 19/11/2020

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND, ngày 17/11/2020, về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Giang, phiên bản 2.0.

Theo đó, Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 dựa trên cơ sở cập nhật, bổ sung, phát triển từ Kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Bắc Giang phiên bản 1.0. Cụ thể: Cập nhật các nội dung về định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh Bắc Giang, các mục tiêu/định hướng phát triển CQĐT giai đoạn 2020-2025; Cập nhật các nội dung Kiến trúc thành phần bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0 trên cơ sở các mô hình tham chiếu được quy định trong Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0; Cập nhật các nội dung về cơ chế chính sách, các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT, danh sách các nhiệm vụ và lộ trình triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Giang, phiên bản 2.0.

Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang

Việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng CQĐT tại tỉnh Bắc Giang; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp DVC tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng CQĐT của tỉnh Bắc Giang, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. 

Đặc biệt, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Bắc Giang ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Kiến trúc CQĐT sẽ giúp đạt được các mục tiêu: Xác định bản quy hoạch tổng thể về ứng dụng CNTT của tỉnh; Định hướng và triển khai tin học hóa quy trình nghiệp vụ trong tỉnh Bắc Giang một cách có hệ thống và thực thi chương trình cải cách TTHC, nghiệp vụ hành chính theo hướng công khai, minh bạch để thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Định hình mô hình kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu, tái cấu trúc cơ sở hạ tầng thông tin, nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng các thành phần, HTTT theo điều kiện thực tế; Là cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai CQĐT tại tỉnh Bắc Giang; Làm căn cứ đề xuất và triển khai các nhiệm vụ/dự án về ứng dụng CNTT của tỉnh Bắc Giang; Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan, đơn vị.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Giang phiên bản 2.0 sẽ giúp cung cấp DVC tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Bắc Giang. Đồng thời quản lý, định kỳ đánh giá phân tích, xây dựng kế hoạch triển khai, cơ chế, chính sách, giải pháp, các văn bản hướng dẫn của Bộ TT&TT về việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho Kiến trúc Chính quyền điện tử; Quản lý hạ tầng CNTT dùng chung của tỉnh và bảo đảm cơ sở hạ tầng CNTT để triển khai các thành phần của Kiến trúc CQĐT; Chủ trì xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp chính quyền điện tử và triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các HTTT trong tỉnh.

Theo stttt.bacgiang.gov.vn

Bình luận của bạn về bài viết...