Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số

09:05, 15/11/2022

Thông cáo báo chí chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 14/11 yêu cầu các địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phát triển Chính phủ số.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06) và nhiệm vụ hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định số: 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020; 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; các cơ quan truyền thông cần xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền nhất là thông tin về các mô hình hay, cách làm tốt, cũng như các tồn tại, hạn chế và góp ý, hiến kế cho các cấp chính quyền làm tốt hơn công tác này.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính các tháng cuối năm 2022, bảo đảm đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và thời gian tới.

Thành Nam (T/h)