Tọa đàm khoa học về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

16:02, 28/03/2022

Ngày 25/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học: “Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay”.