"5 tại chỗ" trong giải quyết thủ tục hành chính ở thành phố Cẩm Phả

12:07, 15/07/2021

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính, Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả đã đẩy mạnh việc thực hiện mô hình hoạt động theo nguyên tắc “5 tại chỗ”, gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại trung tâm.

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả, tính đến ngày 14/6/2020. Tổng số thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công là 364/364 thủ tục, trong đó thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố là 284 thủ tục. Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm HCC; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được đưa vào giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã. Việc rà soát, đánh giá, đăng ký mức độ áp dụng dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thường xuyên và cập nhật mỗi khi có thay đổi. Tính đến ngày 13/6/2021, tổng số thủ tục hành chính được cung cấp mức độ 3, 4 là 259/284 thủ tục đạt  91,20% (trong đó mức độ 3 là 71 thủ tục; mức độ 4 là 188 thủ tục).

Được biết từ ngày 1/6/2019, Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả đã chính thức sử dụng thêm con dấu thứ 2 để thực hiện giải quyết TTHC chính theo nguyên tắc 5 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm”. So với các trung tâm hành chính công của các địa phương khác, việc triển khai con dấu thứ 2 tại Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả được áp dụng ở nhiều lĩnh vực hơn. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công và các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn toàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số điện tử là 1.198/9.758 hồ sơ đã giải quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công luôn được quan tâm chú trọng và thường xuyên thực hiện. Lãnh đạo Trung tâm trực tiếp theo dõi quy trình, giám sát quá trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ của các cơ quan đơn vị trên cơ sở theo dõi hàng ngày, kịp thời đôn đốc nhắc nhở không để tình trạng hồ sơ đến hạn chưa được giải quyết. Thống kê từ 15/12/2020 đến 14/6/2021 tại Trung tâm Hành chính công có 30 hồ sơ yêu cầu bổ sung. 100% hồ sơ chuyển sang chế độ bổ sung đều được Trung tâm yêu cầu cơ quan chuyên môn đính kèm văn bản thông báo gửi đến tổ chức, công dân, đồng thời phải liên hệ trao đổi trực tiếp bằng điện thoại để công dân kịp thời bổ sung hoàn thiện.

Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay, 100% cán bộ, công chức từ Thành phố đến phường, xã đều sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm dùng chung của Tỉnh và các phần mềm tích hợp kèm theo. Thực hiện ký số hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính và số hóa thành phần hồ sơ luân chuyển xử lý trên phần mềm một cửa điện tử. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Thành phố được cập nhật danh mục, nội dung thông tin, quy trình thực hiện theo Quyết định 18/2020/QĐ-UBND, ngày 15/06/2020 của UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân, song cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các phường, xã vẫn duy trì tốt hoạt động, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Những nỗ lực của chính quyền TP Cẩm Phả đã và đang giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm cho CBCC làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công địa phương.

Thái Sơn