Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Dữ liệu

17:42, 01/07/2024

Với mục đích tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; phát triển kinh tế - xã hội; phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an dự thảo Luật Dữ liệu và dự thảo Tờ trình dự án Luật Dữ liệu để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Đề xuất mới nhất về xây dựng Luật Dữ liệu.

Dự thảo Luật Dữ liệu gồm 07 Chương 65 Điều quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Trung tâm dữ liệu quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; quản lý nhà nước về dữ liệu; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về dữ liệu. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động về dữ liệu tại Việt Nam.

Theo đó, dự thảo Luật nêu rõ, luật khác có quy định về dữ liệu thì không được trái với quy định của Luật này. Trường hợp luật khác không quy định hoặc có quy định về dữ liệu mà khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này. 

Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Ngoài các quy định chung, dự thảo Luật quy định cụ thể về việc xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia; hợp tác quốc tế về dữ liệu; Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Trung tâm dữ liệu quốc gia; Sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; Quản lý nhà nước về dữ liệu. 

Đáng chú ý, dự thảo Luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghiêm cấm cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ xử lý dữ liệu; thu thập, cung cấp, sử dụng, truy cập, tiết lộ, hiển thị, phát tán, chia sẻ trái pháp luật dữ liệu; giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; gian lận, chiếm đoạt hoặc sử dụng dữ liệu trái pháp luật.

Hoặc cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; kinh doanh, mua bán, trao đổi dữ liệu trái pháp luật; phát triển, kinh doanh, lưu hành sản phẩm, dịch vụ dữ liệu xâm phạm an ninh, quốc phòng, quyền riêng tư của cá nhân, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu, dự thảo Luật quy định về việc lưu trữ dữ liệu. Trong đó, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải xác định loại dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu và phân loại, tổ chức lưu trữ dữ liệu theo mô hình sau:

- Kho dữ liệu mở phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

- Kho dữ liệu dùng chung trong phạm vi cơ quan nhà nước;

- Kho dữ liệu dùng riêng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 10 thực hiện lưu trữ, xử lý dữ liệu tập trung, thống nhất hình thành các cơ sở dữ liệu theo mô hình tại khoản 1 Điều 10.

Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được lưu trữ và xử lý dữ liệu trên hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đối với dữ liệu dùng riêng và dữ liệu do Bộ Quốc phòng quản lý chỉ thực hiện khi được sự đồng ý của cơ quan quản lý dữ liệu.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 10 thỏa thuận sử dụng dữ liệu trên hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân đó với tổ chức cung cấp dịch vụ khai thác dữ liệu và hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thời hạn lưu trữ dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ…

Toàn văn dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình dự án Luật được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

(https://bocongan.gov.vn/pbgdpl/van-ban-moi/bo-cong-an-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-du-lieu-t1425.html)