Bộ Tài chính yêu cầu cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công

08:42, 10/11/2022

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022.

Tại công văn này Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) năm 2017, Bộ Tài chính đã xây dựng và tập huấn Phần mềm Quản lý TSC (thay thế Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước) triển khai cho cán bộ quản trị, cán bộ sử dụng phần mềm thuộc các đơn vị được phân cấp nhập liệu của các bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước kể từ ngày 15/1/2022.

Theo quy định của Luật Quản lý sử dụng TSC, ngoài 4 nhóm tài sản có giá trị lớn đã kê khai tại Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện cập nhật toàn bộ các TSC đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định (tài sản có nguyên giá từ 10 triệu đồng và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên), tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhập dữ liệu về TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định của pháp luật); tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân vào Phần mềm Quản lý TSC.

 

 


Đồng thời, khi triển khai Phần mềm Quản lý TSC, Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu về tài sản từ Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 4.0 sang Phần mềm Quản lý TSC.

Bộ Tài chính yêu cầu cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công.

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng TSC có một số chỉ tiêu, thông tin quản lý tài sản đã thay đổi như: Danh mục địa bàn, danh mục tài sản, nhóm tài sản, hiện trạng sử dụng của tài sản... đòi hỏi cán bộ nhập liệu, cán bộ quản trị phần mềm của các bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện chuẩn hóa đối với các dữ liệu ban đầu này. Tuy nhiên, qua đánh giá dữ liệu hiện có trong phần mềm, hầu hết các bộ, ngành, địa phương chưa cập nhật kịp thời số liệu TSC thuộc phạm vi quản lý, cũng như chưa thực hiện chuẩn hóa số liệu dẫn đến thông tin, dữ liệu chưa đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

Để thực hiện Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC, Báo cáo tài chính nhà nước, Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhập dữ liệu về TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định của pháp luật); tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân vào Phần mềm Quản lý TSC.

Bộ Tài chính đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, địa phương về TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có đến ngày 31/12/2017 thực hiện nhập dữ liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản công/Nhập số dư đầu kỳ”.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022 gửi về Bộ Tài chính theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu.

Đối với TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phát sinh từ ngày 1/1/2018 trở về sau, thực hiện nhập dữ liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản công/Tăng giảm tài sản”.

Đối với tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước của Ban Quản lý dự án, thực hiện nhập liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản dự án”. Đối với các tài sản phục vụ hoạt động quản lý của Ban Quản lý dự án, thực hiện nhập liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản công” như quy định đã nêu ở trên.

Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân phát sinh từ ngày 5/3/2018 trở về sau, thực hiện nhập liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản xác lập”.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TSC hiện có trong Phần mềm Quản lý TSC đảm bảo tính chính xác của thông tin tài sản đã nhập.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022 gửi về Bộ Tài chính theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu.

Thiên Thanh (T/h)