Nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí trong phổ biến kiến thức và tư vấn phản biện

14:13, 29/09/2022

Đây là kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo “Nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí trong phổ biến kiến thức và tư vấn phản biện” do Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức sáng nay (29/9).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh, để nâng cao kỹ năng và đảm bảo các cơ quan báo chí của VUSTA thực hiện đúng tôn chỉ mục đích: tập hợp đoàn kết các đội ngũ trí thức thì sự kiện hôm nay sẽ góp phần nâng cao vai trò tư vấn phản biện của các cơ quan báo chí trong VUSTA.

PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch VUSTA.

Phó Chủ tịch VUSTA cũng nhận định, hai lĩnh vực quan trọng của VUSTA đó là: Phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ; Tư vấn phản biện và giám định xã hội. Trong những năm qua Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện rất thành công công tác tư vấn, phản biện xã hội đối với các dự án lớn, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Còn các cơ quan báo chí với chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đã cung cấp nhiều thông tin phản ánh, kiến nghị, phản ánh khá đa dạng, phong phú về các nội dung, vấn đề, sự kiện liên quan đến các vấn đề xã hội, bảo đảm nguyên tắc “kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch”; giúp dư luận xã hội hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về các trường hợp có dấu hiệu trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn; phát huy sự tham gia, giám sát của các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi chính sách, thể chế pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của cơ quan báo chí đối với công tác giám sát, phản biện xã hội; phân tích, đánh giá kết quả đạt được, các vướng mắc, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả của báo chí và hoạt động truyền thông của cơ quan báo chí đối với các công tác giám sát, phản biện xã hội.

Theo các đại biểu, vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí của VUSTA đối với công tác giám sát, phản biện xã hội cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiện đại, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, có sức cạnh tranh quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới theo định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuyển Thủy