Tổ chức tín dụng nắm giữ gần 800.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

19:59, 25/04/2022

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, có 41 tổ chức tín dụng nắm giữ 274.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, chiếm 2,63% tổng dư nợ tín dụng, qua đó, góp phần gia tăng thanh khoản, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Ngân hàng Nhà nước đã kiểm soát rất chặt chẽ việc tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp thông qua nhiều quy định. Cụ thể, tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi phương án phát hành, phương án sử dụng vốn khả thi, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khả năng tài chính, bảo đảm thanh toán đủ gốc và lãi, doanh nghiệp phát hành không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong vòng 12 tháng gần nhất.

Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành có mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành hoặc để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác... Tổ chức tín dụng có thể đầu tư cổ phiếu thông qua thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động mua, bán cổ phiếu.

PV (T/h)