Vững vàng thế trận lòng dân - Kỳ 1: Sức mạnh “lòng dân”

13:29, 16/09/2021

Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết “Dân vận” đăng trên tờ “Sự thật” số 120, trong đó, Người đặc biệt khẳng định vị trí, vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân đối với vận mệnh chung của dân tộc: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng”.

Theo Người, Đảng ta đề ra chủ trương, mở ra đường lối và xác định phương hướng lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng, tuy nhiên, chính nhân dân và chỉ có nhân dân mới thực sự là lực lượng có đủ sức, đủ tâm, đủ tài để hiện thực hóa các mục tiêu, lý tưởng mà Đảng đã đề ra. Phong trào cách mạng sẽ không bao giờ có, nếu như không có được lực lượng đông đảo, rộng khắp, và to lớn - Nhân dân. Đã hơn 70 năm đã qua đi, nhưng những giá trị tinh túy vẫn tỏa sáng những quan điểm, tư tưởng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngọn nguồn sức mạnh

Thực tế lịch sử đã chứng minh, lòng dân chính là gốc rễ của sức mạnh dân tộc, chỉ khi nào lòng dân quy thuận, đoàn kết, ý dân bền chặt, đồng lòng thì lúc đó cách mạng mới thành công, chiến thắng mới vẻ vang sử vàng. Có thể nói, đây chính là thành tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến sức mạnh, sự suy vong hay hưng thịnh của mỗi triều đại, quốc gia, dân tộc. Hay nói cách khác, sức mạnh cũng chính là sức mạnh của dân tộc. Lòng dân yên ổn thì đất nước mới có được nội lực thúc đẩy phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, đã nêu lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong suốt tiến hành phát triển của lịch sử dân tộc, trong đó, người đặc biệt khẳng định: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “Dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…”. Và trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng,  một trong những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để đưa đất nước ta tiến bước vào giai đoạn mới, ngày càng phồn vinh, cường thịnh chính là: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Hay nói một cách  rộng rãi, niềm tin của nhân dân chính là sức mạnh của Đảng, sức mạnh của “thế trận lòng dân”. 

Không chỉ dừng lại ở đó, với tư duy chiến lược và trí tuệ tập thể, nhận thức đúng, đủ và đặc biệt sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong quá trình củng cố, bồi đắp “thế trận lòng dân” một cách bền vững, sâu rộng, Đại hội XIII của Đảng ta đã tiếp tục khẳng định quan điểm: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Trong đó, chú trọng tính đặc thù, bản sắc của từng đồng bào dân tộc thiểu số khác nhau trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Chỉ có như thế, cộng đồng 54 dân tộc mới có sự liên kết chặt chẽ, thân thương, thấm đẫm niềm tin, lòng tự hào với quê hương, đất nước, thực sự là nền tảng căn bản cho việc củng cố và xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng phát triển.

Chung quy lại, giữ vững là tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số là mục tiêu phấn đấu, kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đồng thời là sức mạnh nội sinh to lớn để thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.    

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Mệnh lệnh từ trái tim

Đại hội XIII của Đảng ta đã nâng tầm “thế trận lòng dân” là một trong những động lực mạnh mẽ, sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc. Cần phải khẳng định rằng, đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ không của riêng bất cứ tập thể, cá nhân nào, mà chính là sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Trong suốt 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “chỉ biết còn Đảng là còn mình”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng và chế độ. Tìm về ngọn nguồn khởi thủy, Công an Việt Nam là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, dựa vào nhân dân mà làm việc, vì nhân dân mà chiến đấu. Sự gắn bó máu thịt khăng khít giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân là điều kiện sống còn và giá trị cốt lõi trong mọi thời kỳ.

Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, sức mạnh lòng dân vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì lẽ đó, sức mạnh lòng dân, niềm tin yêu của quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ chính là điều kiện tiên quyết trong các mặt công tác Công an nhằm củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng chỉ rõ: “Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khắc ghi rõ những giá trị sâu sắc đó, những năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định phải xây dựng mối quan hệ gắn bó khăng khít, máu thịt với quần chúng nhân dân là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để phát huy đậm nét vai trò “là bạn của dân”, “Vì nhân dân phục vụ”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nhất mục ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim về hoài bão, lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui của mình. Nụ cười hạnh phúc và cuộc sống bình yên của nhân dân là thước đo kết quả công tác của lực lượng Công an nhân dân. Điều đó đã trở thành triết lý hành động của toàn lực lượng và là mục tiêu cốt lõi trong công tác Công an.

Suy cho cùng, niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ chính là trụ cột vững chắc cho sự hưng thịnh, hùng cường của đất nước và có tính quyết định trực tiếp đến sự thành bại của công tác Công an. Có thể khẳng định rằng, xây dựng và củng cố niềm tin son sắt của nhân dân chính là mệnh lệnh từ trái tim và nhiệm vụ đặt ra trong mọi thời kỳ, giai đoạn lịch sử của dân tộc đối với những người mang trên vai sứ mệnh vì nước, vì dân. 

Đức Thiện