Hà Nội: Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”

10:29, 29/04/2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1230/UBND-KSTTHC về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính”, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện một số nội dung công việc cụ thể.

Theo đó, trên cơ sở mục tiêu, các nhiệm vụ, chỉ tiêu và nội dung, giải pháp đổi mới nêu trong đề án và tình hình thực tiễn của đơn vị xây dựng các phương án tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của đề án; chủ động xây dựng dự toán kinh phí và bố trí ngân sách đảm bảo việc thực hiện đề án tại địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP.HN.

Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, khuyến khích các đơn vị chủ động đề xuất UBND thành phố việc thực hiện thí điểm tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Các sở, ban, ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý chủ động rà soát các quy định pháp luật liên quan; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện đề án; rà soát, tham mưu cho UBND thành phố trong việc xem xét sửa đổi, bổ sung quy định của thành phố có liên quan đến việc thực hiện đề án trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện đề án của Văn phòng Chính phủ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đề án, trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu cần hoàn thành; nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời tổng hợp, báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

PV (T/h)