Quảng Trị: Xây dựng chính quyền điện tử nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân

14:11, 06/04/2021

Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới là nâng cao mức độ hài lòng của người dân, góp phần vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị, thành phố để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Người dân và doanh nghiệp thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị. Nguồn: Internet

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành tập trung các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng chính quyền điện tử.

Từ năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2782/ QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1765/ QĐ-UBND về Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2023, tầm nhìn đến 2030 và Kế hoạch số 3224/ KH-UBND, ngày 17/7/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong những năm qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, 100% cơ quan nhà nước cấp sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được nối mạng truyền số liệu chuyên dụng và kết nối internet, vận hành thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước cơ bản đáp ứng việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, 100% cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh, huyện được trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% máy tính đều được kết nối Internet. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Việc thành lập trung tâm phục vụ Hành chính công là một bước phát triển mới trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tại trung tâm có 20 sở, ban, ngành của tỉnh và 4 cơ quan trung ương theo ngành dọc bố trí cán bộ đến làm việc để giải quyết các thủ tục hành chính. Mọi thủ tục hành chính của các sở, ngành được giải quyết thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Trung tâm đã đầu tư xây dựng trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa dịch vụ này, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử 1 cửa và ứng dụng cổng dịch vụ công trực tuyến kết nối trên Zalo để người dân, doanh nghiệp, tổ chức tra cứu các thủ tục hành chính, tra cứu quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh đã hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các thủ tục hàh chính xử lí trực tuyến, ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành trong các lĩnh vực như: Giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, Y tế, giao thông - vận tải…; các phần mềm giám sát, đánh giá mức hài lòng của người dân.

Hiện tại, bộ thủ tục hành chính 3 cấp được cập nhật lên cổng hằng ngày. Chữ kí số cũng được ứng dụng trong dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả. Nhờ đó, các dịch vụ thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, tiện lợi, nhiều thủ tục được giải quyết trong ngày.

Tính đến nay, trên cổng có 1.771 thủ tục hành chính, trong đó có 1.437 thủ tục hành chính cấp sở, 249 thủ tục hành chính cấp huyện và 85 thủ tục hành chính cấp xã. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được triển khai tập trung, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước từ tỉnh, huyện và từng bước mở rộng đến cấp xã trong việc trao đổi, chuyển và nhận thông tin trên môi trường mạng, qua đó nâng cao chất lượng và tính hiệu quả trong công việc của các cơ quan nhà nước, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có cổng, trang thông tin điện tử để đăng tải đầy đủ thông tin giới thiệu về tỉnh, cơ quan đơn vị, địa phương, các tin tức thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, các hoạt động trong tỉnh được cập nhật thường xuyên; 100% các thủ tục hành chính được các sở, ngành, huyện cung cấp trực tuyến mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, đơn vị. 

Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung triển khai, cấp phát, hướng dẫn sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống thư điện tử.

Để hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh đang tập trung ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc các cơ quan nhà nước tại HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ, công chức của các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin; đào tạo kiến thức nâng cao về quản trị mạng cho cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính quyền điện tử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chính quyền điện tử hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Việc kết nối với hệ thống thông tin các đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn; một số đơn vị chưa khai thác hiệu quả hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông hiện có. Một bộ phận cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa nhìn nhận đúng vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; công tác về bảo đảm an toàn thông tin còn hạn chế; Ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Để xây dựng Chính quyền điện tử góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, minh bạch, ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của tỉnh, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các phần mềm công nghệ thông tin phải được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại từ tỉnh đến xã. UBND tỉnh cần quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc hiện đại tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Hai là, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng phát triển chính quyền điện tử. Tiếp tục rà soát, bổ sung ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để hoàn thiện cơ sở pháp lý và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh như: Quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ba là, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu triển khai Chính quyền điện tử tại địa phương. Tăng cường phổ cập kiến thức công nghệ thông tin trong xã hội (đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa), góp phần nâng cao dân trí giúp người dân tiếp cận với các ứng dụng phổ cập và đem lại những lợi ích hữu hiệu cho người dân. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước của tỉnh. Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thông tin, tuyên truyền. Hằng năm, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên cổng thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử cơ quan, địa phương; trên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Xuân Ngọc