Xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

06:30, 08/06/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự thảo quy định rõ nội dung thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia gồm:

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thực hiện quy trình cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tạo lập dữ liệu chung về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên môi trường mạng.

Xây dựng công cụ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc.

Xây dựng và triển khai các chức năng báo các trực tuyến trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo các mẫu biểu được ban hành kèm theo Quyết định này về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp; lập, phân bổ, giao kế hoạch, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực khác và danh mục dự án đầu tư công, danh mục nhiệm vụ; kết quả đánh giá tình hình thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương và địa phương và các nội dung có liên quan. Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia 

Theo dự thảo, nội dung cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên Hệ thống gồm:

Dữ liệu về giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức vốn sự nghiệp ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Dữ liệu về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm.

Dữ liệu về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Kết quả xây dựng văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp và các tài liệu có liên quan. Kết quả tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia (cụ thể: các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia). Kết quả phân bổ, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Dữ liệu khác theo quy định của của cơ quan có thẩm quyền.

Quản lý tài khoản sử dụng các hệ thống thông tin

Đối với quản lý tài khoản sử dụng từng Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, dự thảo nêu rõ: Chủ dự án thành phần, cơ quan, đơn vị quản lý ngành, lĩnh vực về chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng trên Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ chương trình quyết định số lượng tài khoản cung cấp theo từng cơ quan, đơn vị và thực hiện cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-ve-giam-sat-danh-gia-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-102240607145006674.htm