Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam

17:19, 22/03/2023

Sáng 22/3/2023, tại Hà Nội, báo Nhân Dân, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”. Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng; đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, cơ quan báo chí.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Quang cảnh hội nghị-Ảnh: Báo Công Thương.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi thành phần, đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ bằng đường lối, chủ trương và thể chế thành luật pháp, chính sách, mà bao hàm cả xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Từ năm 1996 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, như Chỉ thị số 07-CT/TW, Quy định số 15-QĐ/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, hay văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân.

Theo Tổng Biên tập báo Nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng góp phần định hướng, tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp; xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt, từ đó quy tụ, khơi dậy khát vọng, giải phóng và huy động những nguồn lực to lớn để phát triển đất nước; kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế, tiêu cực, làm lành mạnh hóa kinh tế, tổ chức cộng đồng trong khối doanh nghiệp. 

Thông qua Hội nghị lần này, Ban tổ chức mong muốn nhận được nhiều ý kiến cởi mở, khách quan của các bộ, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tiếp tục đồng hành, lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các mô hình hay, thiết thực, hiệu quả của công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp phải luôn ý thức công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Do đó, một số ý kiến dự Hội nghị cho rằng, để nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, trước hết cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với các tổ chức đảng doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; bảo đảm chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn ngừa, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Đối với các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, các đại biểu kiến nghị, cần đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, như Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia vào hoạt động nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và phát triển đảng viên; tổ chức rà soát, thống kê, quản lý tốt lực lượng quần chúng ưu tú, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm.

Nhiều ý kiến đề xuất, cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, thực hiện các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; chú trọng phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; bảo đảm công tác tuyên truyền có tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Thành Nam (T/h)