Cảnh báo một số trang web, fanpage giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo

16:05, 03/11/2022

Các trang web, fanpage và group Facebook giả mạo ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của ngành giáo dục.

Một group Facebook giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa cảnh báo: Hiện xuất hiện một số trang web, fanpage và group Facebook giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trang này ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của ngành giáo dục.

Cụ thể, tính đến ngày 2-11-2022, danh sách trang web, fanpage và group Facebook giả mạo gồm: 

Trang thông tin điện tử Tạp chí Giáo dục và Pháp luật (lấy tên đơn vị chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo) (https://www.giaoducvaphapluat.com/?m=1).

Các fanpage và group Facebook:

- Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

(https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB.../)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo Wibu 2.0

(https://www.facebook.com/bogddtwibu2.0)

- THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(https://www.facebook.com/groups/781126542643242/)

- Giáo dục & Đào tạo

(https://www.facebook.com/groups/giaoduc/)

- Bộ giáo dục và đào tạo thông chanh yên

(https://www.facebook.com/groups/912153902240563/)

- Bộ Giáo dục và Sở đào tạo quốc phòng chính phủ

(https://www.facebook.com/groups/267079151055743/)

- ?NK?BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.?Đảng cộng sản?AHG?

(https://www.facebook.com/groups/2260775060842598/)

- Bộ Giáo Dục và Đào Tạo_TiềnGiang

(https://www.facebook.com/groups/1054598258258500/)

- Khoa học - Công nghệ & MT, Bộ Giáo dục & Đào tạo

(https://www.facebook.com/groups/554428408264633/).

Khôi Nguyên (T/h)