Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023

21:09, 19/03/2023

Mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) vừa ký Quyết định số 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (Hội đồng) và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương kiện toàn thành viên Hội đồng. Ảnh: Chinhphu.vn 

Theo đó, kế hoạch nêu rõ, tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2023 tại các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương.

Nội dung kiểm tra gồm: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng, trong đó tập trung một số nội dung sau đây: Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương; thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; nguồn nhân lực và kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL; việc thực hiện chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

Bên cạnh đó là các nội dung kiểm tra: Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL, trọng tâm là Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong công tác PBGDPL; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và công tác của Hội đồng; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng phân công các Đoàn kiểm tra phù hợp với thực tế. Tùy tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định cụ thể về nội dung, cách thức kiểm tra (trực tiếp, trực tuyến hoặc báo cáo), thời gian, địa điểm kiểm tra.

Bảo Trân (T/h)