Quảng Nam: Lập đoàn kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2023

11:41, 30/03/2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023.

Trao đổi với VietNamNet ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, địa phương; phát huy những mặt tích cực, phát hiện nhân rộng các mô hình sáng kiến cải cách hành chính và chuyển đổi số; chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh.

Việc kiểm tra cũng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. 

Thông qua kết quả kiểm tra, rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Đồng thời, kiến nghị với lãnh đạo các cấp liên quan để nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Trung tâm Điều hành thông minh tại Bắc Trà My. Ảnh: Công Sáng

Hoạt động cũng nhằm kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong năm 2022; việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 và kết quả đạt được đến thời điểm kiểm tra. Việc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI). Kiểm tra 03 chuyên đề việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực y tế; việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

Ông Hồ Quang Bửu cho hay, trong quá trình kiểm tra những nội dung đoàn sẽ lưu ý các đơn vị trong việc triển khai chuyển đổi số, cụ thể:

Tình hình phát triển hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính,...Việc triển khai thực hiện sử dụng phần mềm và chức năng về hồ sơ công việc, trình, ký số, xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

Việc cung cấp thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; mức độ sử dụng thư điện tử công vụ phục vụ công việc.

Tình hình thực hiện đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại đơn vị. 

Việc sử dụng kinh phí của cơ quan nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số và mua sắm trang thiết bị ứng dụng CNTT tại đơn vị, địa phương.

Tình hình triển khai các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT (đối với các dự án/hoạt động ứng dụng CNTT do UBND tỉnh phê duyệt, sử dụng nguồn đầu tư phát triển, nguồn chi thường xuyên).

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử (thuận lợi, khó khăn,…)

Và, việc sử dụng phần mềm đối với các hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử.

Theo https://vietnamnet.vn/quang-nam-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-chuyen-doi-so-nam-2023-2126300.html