Triệu tập Đại hội đại biểu Hội Tin học Việt Nam lần thứ IX

07:51, 13/12/2022

Thông tin Đại hội VAIP lần thứ IX được đăng tải trên trang VAIP mục Đại hội VAIP IX gồm: Báo cáo Tổng kết và phương hướng, Chương trình dự kiến, các báo cáo tại Đại hội, Sửa đổi điều lệ, Tiêu chí đề cử Ban Chấp hành, Ban kiểm tra, Thi đua khen thưởng và van kiến chính, các mẫu đăng ký để dowload… Mọi chi tiết và đăng ký, đề cử gửi về Văn phòng VAIP và eMail tới vaip@vnn.vn và nguyenlong@vaip.vn.

                         Kính gửi:  - Các Hội Tin học thành viên

                                          - Các Chi hội trực thuộc Hội Tin học Việt nam

                                          - Các Đơn vị Hội viên tập thể Hội Tin học Việt Nam

Căn cứ quyết định số 312 QĐ/HĐBT ngày 17/12/1988 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về thành lập Hội Tin học Việt Nam; Điều lệ Hội Tin học Việt Nam được phê duyệt tại quyết định số 435/2012/QĐ-BNV ngày 21/5/2012 của Bộ Nội vụ; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 16/01/2022; Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ ngày 12/10/2022; Kết luận của Hội nghị Hội đồng TW các Hội Tin học thành viên về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ IX, Ban chấp hành Hội Tin học Việt Nam đã quyết định:

1. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ IX:

Thời gian8h00-16h00 ngày thứ sáu 06/01/2023.

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh niên, Hà Nội.

2. Cơ cấu Đại biểu tham dự Đại hội theo các Tổ chức của Hội như sau:

A. Ban Chấp hành đương nhiệm: 29 đại biểu (là Ủy viên BCH)

B. Ban Kiểm tra đương nhiệm: 5 đại biểu (là uỷ viên Ban Kiểm tra)

C. Hội viên Tổ chức và CLB (7 đơn vị): Mỗi đầu mối cử không quá 03 đại biểu.

D. Các Hội Tin học thành viên (40 tỉnh thành và một ngành kinh tế):

  • Hội Tin học Viễn thông Hà Nội và Hội Tin học Tp HCM: Mỗi hội cử không quá 10 đại biểu.

  • Hội Tin học các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ: Mỗi hội cử không quá 05 đại biểu.

  • Các Hội Tin học thành viên còn lại: Mỗi hội cử không quá 03 đại biểu.

  • Các tỉnh chưa thành lập Hội nhưng đã có Ban vận động thành lập Hội Tin học tỉnh: Cử không quá 01 đại biểu.

E. Các Chi Hội Trung ương: Mỗi chi hội cử không quá 03 đại biểu.

F. Các đơn vị Hội viên tập thể: Mỗi đơn vị cử không quá 02 đại biểu.

G. Ban Thường vụ sẽ quyết định bổ sung đại biểu nhưng không quá 05 người.

Danh sách cụ thể sẽ đăng ký trước ngày 10/12/2022 theo các đầu mối tổ chức của Hội, thông qua Ban Thường vụ và công khai danh sách trên website của Hội. 

3. Các hội viên lão thành, hội viên lâu năm, các uỷ viên BCH các nhiệm kỳ trước được trân trọng mời dự với tư cách khách mời của Đại hội.

4. BCH sẽ mời đại diện Chính phủ, các Bộ, ngành và một số cơ quan có liên quan đến hoạt động của hội, đại diện một số ban vận động thành lập Chi hội Tin học và một số phóng viên, báo chí truyền hình tham dự với tư cách khách mời Đại hội.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, đề nghị các Hội Tin học thành viên, các Chi Hội, các đơn vị Hội viên tập thể thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

1) Đề cử chính thức danh sách đại biểu theo cơ cấu như nêu ở mục 2 “Cơ cấu đại biểu” (mẫu kèm theo). Gửi danh sách đại biểu cho Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Tin học Việt Nam trước ngày 10/12/2022 theo địa chỉ:

Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội; Tel: 04 -38211725

eMail: office@vaip.vn  liên hệ cô Minh Huệ, Mobile:0946363773

Bản điện tử eMail tới: nguyenlong@vaip.vn c/c office@vaip.vn 

2) Danh sách đại biểu ghi rõ các thông tin về đại biểu để công bố công khai tại Đại hội và trên website tại địa chỉ: http://www.vaip.vn/daihoiIX/

3) Các đại biểu tham dự Đại hội tự bố trí kinh phí đi lại và ăn nghỉ.

4) Các Hội Tin học thành viên thành lập các Đoàn đại biểu tham dự (dự kiến hỗ trợ mỗi Hội Tin học thành viên 1 triệu đồng).

5) Các đầu mối tổ chức của Hội (nếu có thể) đề cử trước nhân sự vào Ban chấp hành Hội THVN khóa IX và các chức danh Hội theo quy định của Điều lệ, gửi đề cử trước 01/12/2022. HĐTW sẽ thảo luận về Danh sách đề cử từ Hội Tin học thành viên.

6) Các đầu mối tổ chức của Hội (nếu có thể) đăng ký và gửi các tham luận tại đại hội trước cho Ban tổ chức Đại hội để bố trí phát biểu và đưa vào tài liệu Đại hội.

7) Các đầu mối tổ chức của Hội gửi Giới thiệu về tổ chức của mình và phương hướng hoạt động để đưa vào tài liệu Đại hội và công bố trên website của Hội Tin học Việt Nam.

8) Các đầu mối tổ chức của Hội căn cứ hoạt động của mình gửi danh sách đề nghị khen thưởng (bằng khen của VAIP, Bộ TT&TT, Liên hiệp các hội KHKT VN) để Ban thi đua khen thưởng xem xét đề xuất. Danh sách phải được gửi trước ngày 25/11/2022 kèm báo cáo thành tích.

9) Từ ngày 01/12/2022 trên trang http://www.vaip.vn/daihoiIX/sẽ công bố Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và Phương hướng nhiệm kỳ IX (2023-2028) để các tổ chức và hội viên đóng góp ý kiến.

10) Từ ngày 1/12/2022 trên trang http://www.vaip.vn/daihoiIX/sẽ công bố Danh sách đề cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra để các Đại biểu tham dự Đại hội, tổ chức và hội viên xem xét và đóng góp ý kiến.

11) Thông tin về Đại hội IX sẽ được công bố trên http://www.vaip.vn/daihoiIX/

Thông tin chi tiết, xin liên hệ qua thư điện tử office@vaip.vn hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; Tel.04-38211725.

                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

                                                   CHỦ TỊCH

                                                 (đã ký)

                                                 Bùi Mạnh Hải