Ra mắt Bộ Kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin phiên bản 2.0
Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Nhà xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách IS-BOK 2.0 có tựa tiếng Việt là "Bộ Kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin phiên bản 2.0". Đây là thỏa thuận hợp tác giữa các Hiệp hội An toàn thông tin khu vực ASEAN và được sự chuyển giao bản quyền của Hiệp hội các chuyên gia an toàn thông (AiSP) của Singapore.