Tiếp tục tăng phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

09:42, 27/09/2023

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ban hành mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG.

Ngày 26/9/2023, theo Quyết định số 829/QĐ/TGĐ-MXV, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ban hành mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 02/10/2023 và thay thế Quyết định số 736/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành vào ngày 24/8/2023 trước đó.

Theo quyết định mới, mức phí cố định tăng từ 740.000đ lên 750.000đ, mức phí hệ thống CQG QTrader điều chỉnh tăng từ 2.220.000đ lên 2.260.000đ. Các mức phí sử dụng dữ liệu thị trường cũng có sự thay đổi. Bạn đọc có thể xem chi tiết tại đường dẫn: https://mxv.com.vn/van-ban/f2355/qd-thay-doi-phi-cqg-thang-10.2023.pdf

Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống CQG có nghĩa vụ nộp đầy đủ các khoản phí cho MXV theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Rủi ro, Khối Tài chính Kế toán, Trung tâm Thanh toán Bù trừ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Trước đó, theo Quyết định số 736/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành vào ngày 24/8/2023, từ ngày 01/9/2023, mức phí cố định tăng từ 730.000 đ lên 740.000 đ, mức phí hệ thống CQG QTrader điều chỉnh tăng từ 2.190.000 đ lên 2.220.000 đ.

Theo thuongtruong.com.vn

(https://thuongtruong.com.vn/news/tiep-tuc-tang-phi-su-dung-co-so-du-lieu-khi-giao-dich-hang-hoa-thong-qua-he-thong-cqg-109720.html)