Hà Nội sẽ cấp, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho tất cả công dân

14:13, 14/11/2023

Hà Nội sẽ thí điểm triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử. Thông tin sức khỏe cá nhân được hiển thị trên ứng dụng VNeID là dữ liệu chính thống, đủ cơ sở pháp lý phục vụ cho việc khám chữa bệnh ban đầu của người dân tại cơ sở y tế (thay cho các giấy tờ truyền thống).

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vệc thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ; thực hiện đánh giá kết quả thí điểm, báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Tại kết hoạch, Hà Nội đặt ra mục tiêu là 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân qua đó hình thành Cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội. 100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn Thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội sẽ cấp quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho tất cả công dânHà Nội sẽ cấp, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho tất cả công dân - Hình minh họa.

Theo đó, lộ trình triển khai thí điểm chia làm 3 giai đoạn. Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2023; giai đoạn 2 trước ngày 31/3/2024; thời gian thực hiện giai đoạn 3 từ ngày 1/4/2024.

Giai đoạn 1: Sẽ hoàn thành các văn bản chỉ đạo điều hành, căn cứ triển khai hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử; Xây dựng và từng bước hoàn thiện phần mềm phục vụ theo yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý của Sở Y tế; Cấp tài khoản cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử;

Tạo lập hồ sơ sức khoẻ người dân từ cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; dữ liệu dân cư của người dân trên địa bàn Thành phố và chuẩn hoá thông tin; Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2023.

Giai đoạn 2: Cập nhật kết quả khám, chữa bệnh người dân trên địa bàn Thành phố đi khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố lên kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội;

Cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân lên phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội; Kết nối, chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn thành phố lên ứng dụng VNeID của Bộ Công an... Thời gian hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 31/3/2024.

Giai đoạn 3: Phối hợp với Công an địa bàn, các tổ chức đoàn thể (Tổ công nghệ số, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ...) thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân biến động (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong...) lên hệ thống; Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai áp dụng Hệ thống tại địa bàn của từng UBND các quận/huyện/xã phường để đưa vào tiêu chí đánh giá; Thời gian thực hiện giai đoạn 3 từ ngày 1/4/2024.

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Y tế sớm có ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về các thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ điện tử sức khỏe cá nhân; ban hành quy định mẫu Sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng dành cho người dân); ban hành các quy định kỹ thuật về dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử (bao gồm các trường thông tin, cấu trúc thông tin cụ thể, chi tiết);

Có văn bản chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện thuộc Bộ, ngành trên địa bàn Thành phố Hà Nội gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm và cơ sở dữ liệu về Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân của thành phố Hà Nội.

Cử cán bộ tham gia Tổ công tác triển khai xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố; Cung cấp thông tin về quy trình nghiệp vụ, chia sẻ các thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có phục vụ việc xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử dùng chung trên địa bàn thành phố...

Theo thuongtruong.com.vn

https://thuongtruong.com.vn/news/ha-noi-se-cap-quan-ly-ho-so-suc-khoe-dien-tu-cho-tat-ca-cong-dan-111955.html